این سمینار در تاریخ ٢١ اردیبهشت ماه، به اسپانسرشیپی این شرکت و جهت اشنا سازی بیشتر پزشکان و مهندسین پزشکی با موضوع سیستوسکوپی، یوریتر اسکوپی و برونکوسکوپی یکبار مصرف در کشور تشکیل شد.