شرکت ایده گستر قدرت در کنگره آی سی یو سال ۱۳۹۵ با سخن رانی اساتید محترم جناب آقای دکتر فرزانگان و آقای دکتر ملک محمدورکشاپ برونکوسکوپی خود را برگزار کرد. این ورکشاپ با توضیحات علمی راجع به موضوع کارگاه آغاز و در ادامه  با کار عملی توسط دستگاههاروی مولاژ دنبال شد.