در تاریخ پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ مردادماه ۱۳۹۵ به همت گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارگاه یکروزهمدیریت راه هوایی مشکل جهت دستیاران و متخصصان بیهوشی با امتیاز بازآموزی برگزار شد.

این کارگاه با پشتیبانی شرکت ایده گستر قدرت در اتاق عمل بیمارستان نمازی برگزار شد.

در این کارگاه اهمیت و اولویت رسیدگی به راه هوایی مشکل به همراه گایدلاینهای مربوطه مورد بحث قرار گرفت و پس از آن کارگاه عملی توسط شرکت کنندگان زیر نظر اساتید برگزار شد.

کارگاه عملی شامل موارد زیر بود:

  • Fiberoptic Bronchoscopy
  • Supraglotic Devices & BONFILS
  • Surgical Airway Cricothyrotomy & Retrograde Intubation
  • Surgical Airway Cricothyrotomy & Retrograde Intubation

با تشکر از اساتید گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خانم دکتر ثابتیان و آقایان دکتر زند ، دکتر مسجدی و دکتر سالاری.