سمینار مربوط به ابزار الات ریجید ارولوژی در بیمارستان شهدای تجریش که به صورت Morning Event برگزار شد.