وركشاپ Endolooks واقع در هتل پرديسان مشهد در تاريخ ٢٥ دي ماه سال ٩٤ با ٥ امتياز باز اموزي و رياست خانم دكتر زيرك و دكتر سلطاني جهت ارتقا اگاهي تيم بيهوشي استان خراسان توسط شركت ايده گستر قدرت برگزار گرديد.